Výpis z jednání představenstva Okresního stavebního bytového družstva ze dne 31.10.2016

Místopředseda družstva informoval přítomné o situaci bytových domů v lokalitě Frýdlant, ulice Bezručova a předal slovo panu Mgr. Šimonkovi, který uvedl, cituji; " v otázce nápravy vadného stavu soudní cestou, bude s největší pravděpodobností přistoupeno k jejímu ukončení; je tedy nutné hledat jiný způsob nápravy; aktuální legislativa připouští dvě možnosti s tím, že podle mého názoru a také názoru mnou oslovených kolegů a odborníků, bude vhodnější zvolit tyto postupné kroky:

1) získat souhlas zástavních věřitelů se zrušením aktuálního znění Prohlášení vlastníků;
2) v případě souhlasu zástavních věřitelů, zajistit obdobné souhlasy od všech spoluvlastníků;
3) Provést zrušení Prohlášení vlastníka
4) Vypracován nového znění Prohlášení vlastníka a jeho vložení do evidence katastru nemovitostí;
5) Změna osobních dokladů, vklad nových zástavních práv.

Výčet uvedených kroků je však potřeba chápat jako rámcový nikoliv vyčerpávající; na další jednání představenstva připravím průběžnou zprávu o vývoji nápravy vadného stavu."

Představenstvo schvaluje Mgr. Šimonkou navržený způsob řešení vadného stavu bytových domů v lokalitě Frýdlant, ulice Bezručova, s tím, že pan Mgr. Šimonka bude o dílčích krocích informovat členy představenstva, a to osobně na každém jednání představenstva.