Pravděpodobný odklad termínu konečného projednání

Při pravidelném zjišťování stavu v projednávané věci byl dne 13.10.2014 pan Mgr. Šimonka informován soudcem, že pravděpodobně dojde k odkladu zamýšleného termínu konečného projednání. Důvodem je skutečnost, že soud doposud neobdržel všechna vyjádření peněžních ústavů, které jsou v pozici věřitele (mají evidováno zástavní právo smluvní). Peněžní ústavy byly obeslány soudem návrhem na zahájení smírčího řízení, avšak řada z nich ve lhůtě stanovené soudem nereagovala.