Zásobování tepelnou energií z Teplárny Liberec, a.s.

Představenstvo družstva konstatovalo, že u drtivé většiny bytových domů, které jsou zásobovány tepelnou energií Teplárnou Liberec, a.s., došlo k navýšení jednotkové ceny za tepelnou energii (v součtu za spotřební a stálou složku) v důsledku vyššího objemu rezervovaného množství oproti skutečné spotřebě. Referenčním rokem pro stanovení rezervovaného množství pro rok 2012, byl rok 2010, a to v souladu se smluvním ujednáním. Představenstvo konstatovalo, že u některých objektů dále nedošlo ke snížení rezervovaného množství, a to s ohledem na provedená technická opatření (zateplení, výměna oken atp.), tak jak to umožňuje smluvní ujednání. Kdy v roce 2011 bylo o snížení požádáno, avšak v roce následujícím již nikoliv. U těchto objektů provede družstvo přepočet stávajícího vyúčtování za rok 2012. Jedná se o tyto objekty ve spoluvlastnictví anebo správě družstva:
Česká 498 - 499, Česká 500 - 501, Burianova 930, Ježkova 906, Ježkova 907, Seifertova 900 a Seifertova 901.