O nás

Současnost družstva

Okresní stavební bytové družstvo je jedním z družstev organizovaných ve Svazu českých a moravských bytových družstev, které se aktivně podílejí na správě bytového fondu na Liberecku. Jako jediné má však dlouholeté zkušenosti se správou různých typů objektů, především z pohledu stavebně-technického. Mezi objekty ve správě najdeme jak domy o 4 až 6 jednotkách na periferiích Liberce, tak domy na největších libereckých sídlištích s desítkami bytových a nebytových jednotek, ale i velké množství nebytových prostorů.

Výkonem správy nemovitostí, která v sobě zahrnuje širokou škálu činností, se družstvo zabývá již 50 let. Za tuto dlouhou dobu prošlo družstvo, stejně jako všechny oblasti lidské činnosti, vývojem. Od výkonu správy výhradně pro svoji členskou základnu pomalu, ale jistě přechází ve správce, který tuto službu nabízí i cizím subjektům - v poslední době zejména nově vznikajícím společenstvím vlastníků jednotek. V této souvislosti bychom chtěli ujistit všechny naše stávající a budoucí členy, že i při této nevyhnutelné změně se snažíme tam, kde vidíme zájem ze strany členů, zachovat stávající družstevní principy.

Nově příchozím nabízíme především efektivní výkon správy nemovitého majetku, profesionální přístup a léty prověřenou kvalitu našich služeb.

Okresní stavební bytové družstvo má uzavřenou pojistnou smlouvu u Allianz pojišťovny, a.s. na odpovědnost za škodu ve výši 50.000.000 Kč.

Okresní stavební bytové družstvo je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sdělení o registraci je k nahlédnutí zde.

Okresní stavební bytové družstvo využívá pro správu počítačové sítě služeb společnosti Hardec s.r.o.

Okresní stavební bytové družstvo používá pro výkon správy nejmodernější dostupné informační technologie, které spolu informačním systémem SSB2000R umožňují poskytovat vysoký standard nabízených služeb. Okresní stavební bytové družstvo provozuje na svých webových stránkách OSBDnetR, informační systém pro vzdálenou správu, který umožňuje smluvním subjektům bezprecedentní přehled o spravované nemovitosti.

Historie družstva

Historie Okresního stavebního bytového družstva (OSBD) začíná v roce 1965, kdy vzniklo Zemědělské výstavbové bytové družstvo (ZVBD), které se zabývalo bytovou výstavbou pro Jednotná zemědělská družstva a Státní statky v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou.

Probíhala výstavba převážně bytových domů o 4 – 6 bytech. Tomuto trendu ve výstavbě odpovídalo i složení statutárního orgánu ZVBD, kde byly zastoupeny výhradně právnické osoby, pro jejichž zaměstnance se výstavba bytových domů realizovala.

Sídlo ZVBD bylo do roku 1968 v ulici 8. března. Organizační členění ZVBD zahrnovalo i střediska dopravy a materiálně technického zabezpečení.

V roce 1968 došlo k přemístění ZVBD do současného sídla OSBD v ulici Kamenické. Dochází k transformaci ZVBD na Okresní výstavbové bytové družstvo (OVBD), které nově zahrnuje střediska projekce a stavbařské profese.

Vedle této expanze OVBD vzniká také OSBD, zabývající se správou realizovaných bytů. V této době má OVBD již 270 zaměstnanců, zatímco OSBD je bez vlastních kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

V roce 1971 dochází k integraci menších družstev do OSBD a správa bytů se tak stává významnější než jejich výstavba, a tak dochází ke sloučení OVBD a OSBD.

Integrace menších bytových družstev, spolu s výstavbou, která probíhala v 80. a 90. letech minulého století tak určila současnou podobu OSBD.