Služby

Okresní stavební bytové družstvo, poskytuje právnickým, popřípadě fyzickým osobám na základě mandátní smlouvy následující služby v oblasti správy nemovitostí:

 • V oblasti technické
  • zajištění smluvních vztahů s dodavateli služeb (plnění spojených s bydlením, vodné a stočné, elektřina do společných částí domu, STA, popř. další)
  • evidence a zajištění běžné údržby domu
  • zajištění revizí společných částí domu a následné opravy
  • zajištění úkolů vyplývajících z předpisů o požární ochraně ve společných částech domu
  • zajišťování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu
 • V oblasti ekonomické, organizační a právní
  • vedení přehledného účtování nákladů a výnosů dle účtové osnovy platné pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, popřípadě rejstříku společenství vlastníků jednotek
  • vedení podvojného účetnictví v autorizovaném software
  • archivace všech účetních dokladů
  • evidence dokladů o kupních smlouvách a příslušných zálohách
  • zpracování návrhů změn zálohových plateb s ohledem na změny cen služeb, případně na žádost právnické nebo fyzické osoby stanovit zálohy na opravy dle schváleného plánu
  • předepisování a vybírání zálohových plateb: úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu od uživatelů bytových, popřípadě nebytových jednotek v domě, nákladů spojených se správou domu a pozemku, dále vytváření rezerv na opravy, pojištění objektu, odměnu správci, popř. další
  • vyúčtování zálohových plateb na služby
  • vedení mzdové a personální evidence
  • vymáhání pohledávek, zajišťování právních služeb
  • komunikace se správcem přes internet
  • pojištění domu